Call for Papers PL

51plend

Gdańsk, 5-8 lipca 2017
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego
Europejskie Centrum Solidarności
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska


TEMATYKA

Solidarność, będąca istotnym pojęciem współczesnej myśli społeczno-politycznej, stanowi niezbywalny element każdego projektu utopijnego, jak również podstawowy warunek zwycięstwa w walce z totalitaryzmem i dystopią. Ponowoczesne pojęcia utopijnej solidarności nie postulują radykalnej marginalizacji mniejszościowych, często kontrowersyjnych dyskursów na rzecz „wspólnego dobra” – tak jak to miało miejsce we wcześniejszych epokach. Wręcz przeciwnie, różnice i różnorodności inkorporowane są obecnie, niejako z założenia, w utopijne projekty lepszego świata. Ukierunkowane na redukcję antagonizmów poprzez dowartościowanie raczej niż zacieranie odmienności, projekty te zderzają się jednakże z odradzającym się w ostatnich czasach sentymentem do kulturowego monolitu i tradycyjnie pojmowanej solidarności grupowej.

Powstanie ponad ćwierć wieku temu ruchu i związku „Solidarność”, na którego czele stanął legendarny przywódca i późniejszy prezydent kraju, Lech Wałęsa, zapoczątkowało serię wydarzeń, które doprowadziły do zmian w społecznym, politycznym i ekonomicznym porządku świata z ich utopijnymi jak i dystopijnymi następstwami. Zważywszy na to, że 18. Międzynarodowa Konferencja Utopian Studies Society/Europe odbywać się będzie w Gdańsku, w miejscu narodzin „Solidarności”, organizatorzy mają nadzieję, iż stworzy ona doskonałą okazję do wymiany poglądów na temat:

  • pojęcia i funkcji solidarności w utopijnej myśli społeczno-politycznej;
  • roli i przejawów solidarności we wspólnotach intencjonalnych i szeroko pojętym utopianizmie;
  • reprezentacji solidarności w utopiach/dystopiach kreowanych w literaturze, środkach masowego przekazu, mediach audiowizualnych (filmy, seriale, animacje, anime); mediach wizualnych (sztuki plastyczne, komiksy, powieści graficzne); mediach interaktywnych (gry komputerowe i wideo);
  • historycznej roli ruchu i związku „Solidarność” w (e)utopijnym projekcie restaurowania europejskiej wspólnoty oraz jego reprezentacji w literaturze, filmie, publikacjach prasowych i innych mediach.

Organizatorzy przewidują również wystąpienia dotyczące:

  • innych aspektów utopii i utopianizmu rozpatrywanych w ramach w/w kontekstów (np. w naukach społeczno-politycznych, literaturze, sztuce, kulturze, etc.).


JĘZYK OBRAD

Głównym językiem konferencji będzie angielski. Zachęcamy jednak również do nadsyłania propozycji w języku polskim, a także innych językach obcych.


ZGŁOSZENIA

Zachęcamy do przesyłania propozycji (ok. 300 słów) dwudziestominutowych prezentacji lub trzy- czteroosobowych paneli (w zgłoszeniu prosimy podać wówczas tytuł i opis panelu, nazwiska prelegentów oraz abstrakty ich wystąpień). We wszystkich przypadkach prosimy również o podanie kontaktowego adresu e-mail.

Abstrakty, propozycję paneli i inną korespondencję prosimy kierować na adres sekretarza konferencji dr Justyny Galant justynagalantusseurope@outlook.com do 15 kwietnia 2017. Potwierdzenia przyjęcia propozycji wystąpień zostaną wysłane do 20 kwietnia 2017.


OPŁATA KONFERENCYJNA

  do 1 czerwca 2017 po 1 czerwca 2017
Pełna opłata* €180 lub równowartość €200
Opłata bez bankietu** €140 lub równowartość €160

* Pełna opłata konferencyjna wpłacona na konto kongresu pokryje koszt materiałów konferencyjnych; przerw kawowych; wieczornego spotkania przy lampce wina (środa); lunchu (czwartek i piątek); bankietu konferencyjnego (czwartek); oraz publikacji wybranych artykułów.
** Niższa z opłat zawiera wszystko powyższe z wyjątkiem bankietu konferencyjnego.

Rejestracja na konferencję jest równoznaczna ze zgodą na uiszczenie opłaty członkowskiej Utopian Studies Society-Europe w wysokości 50 zł. Suma ta, odrębna od opłaty konferencyjnej, przekazywana jest bezpośrednio do USS-E i służy opłaceniu grantów dla młodych naukowców. Przy rejestracji będą Państwo proszeni o uiszczenie wyżej wymienionej opłaty w gotówce.


INFORMACJE

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie solidarityandutopia2017.wordpress.com oraz w mediach społecznościowych pod hashtagiem #USS2017 oraz #USSE2017.


ORGANIZATORZY

prof. dr hab. Artur Blaim
prof. UG, dr hab. Ludmiła Gruszewska-Blaim

Advertisements